Huishoudelijk reglement

Artikel 1.
Waar in dit reglement wordt gesproken over lid of leden, wordt daaronder verstaan personen, die voldoen aan hetgeen bepaald is in artikel 4, lid 2 van de statuten en die hun contributie hebben betaald.

ALGEMENE BEPALINGEN.

Artikel 2.
De vereniging houdt regelmatig bijeenkomsten, tijdens welke vergaderingen, voordrachten en veilingen kunnen worden gehouden en waar gelegenheid wordt geboden voor activiteiten in het belang van de vereniging en haar leden.

Artikel 3.
De vereniging geeft regelmatig een verenigingsblad uit, waarin onder meer alle officiële mededelingen van het bestuur en mededelingen over vergaderingen, bijeenkomsten en veilingen worden opgenomen.
1. Het verenigingsblad wordt toegezonden aan alle leden. Zij ontvangen tevens het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie.

Artikel 4.
De vereniging onderhoudt een rondzendverkeer, houdt een bibliotheek in stand en breidt deze uit.

Artikel 5.
De leden kunnen deelnemen aan de veilingen en aan het rondzendverkeer en kunnen gebruik maken van de bibliotheek op voorwaarden, zoals gesteld in de desbetreffende afzonderlijke reglementen.

DE LEDEN.

Artikel 6.
De minimum leeftijd van toetreding als lid is 18 jaar. In bijzondere gevallen kan het bestuur van deze leeftijdsgrens afwijken.

Artikel 7.
Ieder, die zich als lid heeft aangemeld, onderwerpt zich aan ballotage.

Artikel 8.
De schriftelijke opzegging door een lid dient te geschieden bij de secretaris met vermelding van de datum van beëindiging van het lidmaatschap.

DE CONTRIBUTIES.

Artikel 9.
Het bestuur bepaalt, vóór welke datum de jaarlijkse contributie moet zijn betaald. Na deze datum wordt de contributie invorderbaar, waarbij eventuele op de inning vallende kosten ten laste komen van het betrokken lid.

Artikel 10.
Bij tussentijdse toetreding is alleen contributie verschuldigd over de nog resterende maanden van het jaar. De contributie is in dit geval direct invorderbaar.

Artikel 11.
Overeenkomstig het bij de wet bepaalde, wordt bij beëindiging van het lidmaatschap - door welke oorzaak dan ook - de reeds betaalde contributie niet gerestitueerd. In bijzondere gevallen kan het bestuur van deze regel afwijken.

HET BESTUUR.

Artikel 12.
1. Het bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris, de penningmeester, het Hoofd rondzendverkeer en zoveel commissarissen als nodig voor een goed functioneren van de vereniging en het bestuur.
2. De vereniging kent nog de functies van ledenadministrateur, veilingmeester, bibliothecaris en redacteur van het verenigingsblad. Deze functies kunnen, ter keuze van het bestuur, worden uitgeoefend door leden of door bestuursleden.

Artikel 13.
1. Wanneer een bestuurslid tussentijds aftreedt, het lidmaatschap verliest of zijn werkzaamheden moet onderbreken, wordt zijn functie waargenomen door een ander bestuurslid of door een lid, voorgedragen door het bestuur, totdat een nieuw bestuurslid is gekozen of het betreffende bestuurslid zijn werkzaamheden heeft hervat.
2. Een tussentijds gekozen bestuurslid treedt af op het tijdstip, waarop degene, in wiens plaats hij is gekozen, had zullen aftreden.

Artikel 14.
1. In het geval van het zich niet herkiesbaar stellen van een bestuurslid of het op andere wijze ontstaan van een vacature in het bestuur worden de leden schriftelijk op de hoogte gebracht.
2. Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen worden voorgedragen of zich aanmelden bij het bestuur tot vijf dagen voor de algemene vergadering, bijeengeroepen ter verkiezing van een bestuurslid.
3. De verkiezing van een bestuurslid vindt pas plaats na een bereidverklaring van de kandidaten.

Artikel 15.
Bij beëindiging van een functie is de betrokken functionaris verplicht, alle zich onder zijn berusting bevindende eigendommen en bescheiden van de vereniging, met inbegrip van de door hem gemaakte kopieën, afschriften en aantekeningen, onmiddellijk over te dragen aan zijn opvolger of waarnemer.
DE VOORZITTER.

Artikel 16.
De voorzitter leidt de vergaderingen en regelt de volgorde van de te behandelen onderwerpen. Bij ontstentenis van de voorzitter kan één van de andere bestuursleden de vergadering leiden.
De voorzitter draagt de zorg voor het naleven van de statuten en reglementen van de vereniging en voor de uitvoering van de besluiten van de vergaderingen.

DE SECRETARIS.

Artikel 17.
De secretaris voert de briefwisseling in overleg met de voorzitter.
Hij zorgt voor de uitnodigingen tot de vergaderingen en houdt aantekening van het behandelen en van de besluiten van de vergaderingen.
De secretaris brengt jaarlijks aan de algemene vergadering verslag uit over de staat van de vereniging.

DE PENNINGMEESTER.

Artikel 18.
De penningmeester is belast met het beheer van de geldmiddelen, behalve die van het rondzendverkeer. Hij zorgt voor de inning van alle aan de vereniging toekomende bedragen. Hij brengt jaarlijks aan de algemene vergadering een financieel verslag uit en legt een begroting voor van inkomsten en uitgaven over het komende verenigingsjaar. De penningmeester behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor uitgaven, waarbij de vastgestelde begroting in ruime mate wordt overschreden.
De controle over het beheer van de penningmeester geschiedt tenminste eenmaal per jaar door de kascommissie.

HET HOOFD RONDZENDVERKEER.

Artikel 19.
Het Hoofd rondzendverkeer is belast met het beheer van de geldmiddelen van het rondzendverkeer.
Hij leidt de organisatie van het rondzendverkeer en kan zich hierin laten bijstaan door één of meerdere leden. Hij draagt de zorg voor het naleven van het reglement op het rondzendverkeer.
Het Hoofd rondzendverkeer brengt jaarlijks aan de algemene vergadering verslag uit over zijn werkzaamheden in het afgelopen verenigingsjaar.
Een eventueel batig saldo uit het rondzendverkeer wordt eenmaal per jaar overgedragen aan de penningmeester.
De controle over de administratie van het Hoofd rondzendverkeer geschiedt tenminste eenmaal per jaar door de kascommissie.

DE COMMISSARISSEN.

Artikel 20.
De commissarissen zijn de overige bestuursleden behulpzaam bij de werkzaamheden. Zij kwijten zich naar behoren van de door het bestuur opgedragen taken.

DE KASCOMMISSIE.

Artikel 21.
1. De kascommissie, bestaande uit twee leden, wordt benoemd door de algemene vergadering. Deze benoemt tevens een reserve commissie-lid. Ieder jaar treedt, volgens rooster, één van deze leden af en benoemt de algemene vergadering een nieuw lid. Het aftredende lid is niet terstond herkiesbaar.
2. De kascommissie controleert tenminste eenmaal per jaar de financiële administraties van de penningmeester en van het Hoofd rondzendverkeer en brengt daarvan verslag uit aan de algemene vergadering.
3. De kascommissie kan besluiten de controle mede te laten verrichten door een onafhankelijke deskundige.

SLOTBEPALINGEN.

Artikel 22.
Tot wijziging van dit huishoudelijk reglement kan slechts worden besloten door een daartoe bijeengeroepen algemene vergadering.

Arikel 23.
In gevallen, waarin dit reglement niet mocht voorzien of bij enig geschil over de toepassing, beslist in spoedeisende gevallen het bestuur, in andere gevallen de algemene vergadering.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van 30 juli 1980.

GEWIJZIGD IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 13 OKTOBER 1994;
Artikel 21a
Leden welke zich naar het oordeel van het bestuur zéér verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging, kunnen worden benoemd tot lid van verdienste.
Leden van verdienste hebben dezelfde rechten en plichten als gewone leden, doch zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
Leden van verdienste kunnen zowel door het bestuur als door de leden worden voorgedragen.
Het bestuur beslist of zo'n voordracht zal worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering, alwaar zo'n voordracht door de aanwezige leden moet worden goedgekeurd.
De secretaris zal een lijst bijhouden met de namen en verdere gegevens van alle leden van verdienste. Elk lid heeft recht van inzage van die lijst.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van 13 oktober 1994.

Copyright © 2009- Statuut 80
Design: Ben Koopmanschap