Reglement voor het rondzendverkeer

ALGEMENE BEPALINGEN.

Artikel 1.
De vereniging onderhoudt een rondzendverkeer, waaraan uitsluitend leden van de vereniging kunnen deelnemen.

Artikel 2.
De leiding van het rondzendverkeer berust bij het Hoofd rondzendverkeer.

Artikel 3.
Alle artikelen in dit reglement, welke betrekking hebben op boekjes met postzegels, gelden ook voor enveloppen met postzegelstukken en dergelijke.

Artikel 4.
De vereniging is nimmer aansprakelijk te houden voor beschadiging, verwisseling en verlies van postzegels, postzegelstukken en dergelijke.
De vereniging heeft er zorg voor gedragen, dat de ingeleverde boekjes en dergelijke ten huize van het Hoofd rondzendverkeer en diens medewerk(st)ers voldoende zijn verzekerd. Bovendien is er zorg voor gedragen dat elk lid van de vereniging met betrekking tot rondzendingen is verzekerd tegen het verloren gaan van rondzending(en) als gevolg van een hem of haar tijdens het vervoer overkomen ongeval of indien dit verloren gaan geschiedt door gewelddadige beroving.

RICHTLIJNEN VOOR DEELNEMERS.

Artikel 5.
Controleer onmiddellijk na ontvangst van een rondzendpakket het aantal boekjes volgens de bijgevoegde lijst en de boekjes op niet afgestempelde vakjes. Eventuele afwijkingen direct melden bij Uw voorganger en bij Uw sectiehoofd.

Artikel 6.
Wanneer een zegel uit een boekje wordt gehaald, bent U verplicht het leeg gekomen vakje te voorzien van Uw nummerstempel. Bij het uitnemen van een gehele serie moet ieder vrijgekomen vakje worden afgestempeld, dus niet één stempel voor meerdere vakjes. U gelieve eerst de nog aanwezige plakkerresten te verwijderen en pas daarna het stempel te plaatsen.

Artikel 7.
Het is ten strengste verboden een handtekening of een paraaf in een leeg gekomen vakje te plaatsen. U dient Uw nummerstempel te gebruiken. Zorg ervoor, dat Uw stempelkussen niet te droog is, daar de stempels anders onleesbaar worden.

Artikel 8.
Wanneer in een boekje een aantal zegels aan de onder- of bovenzijde door een lijn is verbonden, waarbij duidelijk staat aangegeven, dat het een serie betreft, dan mag alleen de gehele serie gekocht worden. Het is absoluut verboden één of meerdere zegels uit een serie te kopen.

Artikel 9.
Het rondzendpakket mag niet langer dan drie dagen in Uw bezit blijven. Hierop zal nauwlettend worden toegezien. U dient hierna het pakket aan Uw opvolger op de lijst door te geven tegen ontvangst van een getekend rondzendbriefje (aanwezig in het rondzendpakket). Deze briefjes zorgvuldig bewaren, tot U in "Het Paalhuis" leest, welke briefjes vernietigd kunnen worden.

Artikel 10.
Indien een rondzendpakket geheel of gedeeltelijk zoek raakt, wordt degene die dit het laatst in zijn/haar bezit had en geen getekend rondzendbriefje kan overleggen, ten volle aansprakelijk gesteld voor de waarde van het pakket. Het is dus van groot belang, dat U bij het doorgeven van een rondzendpakket een getekend briefje ontvangt en bewaart.

Artikel 11.
Op de bijgevoegde lijst plaatst U achter Uw naam Uw stempel en de datum van ontvangst in de daarvoor bestemde kolommen. Het uit een boekje gekochte bedrag vermeldt U in de betreffende kolom en het totaalbedrag van Uw aankoop uit alle boekjes in de kolom "totaal verschuldigd".
Kijkt U vooral de boekjes nog eens na of U de juiste bedragen heeft ingevuld en of U alle vakjes hebt afgestempeld, vóór U het pakket doorgeeft. U bent verplicht in de kolom "datum van doorzending" de juiste datum te vermelden. U wordt dringend verzocht, op de bijgevoegde lijst géén aantekeningen te maken en de bedragen duidelijk te vermelden.

Artikel 12.
U brengt het rondzendpakket bij Uw opvolger, die het bijgevoegde briefje voor ontvangst moet tekenen (zie de artikelen 9 en 10). Mocht U niemand thuis treffen, dan probeert U het nog eenmaal en wanneer U dan nog niemand thuis treft, geeft U het pakket door aan de volgende deelnemer(ster) op de lijst.
Indien mogelijk kan het sectiehoofd later dit rondzendpakket nog eens aanbieden bij degene, die niet thuis was, met het uitdrukkelijk verzoek, het binnen drie dagen te retourneren.

Artikel 13.
Het is ten strengste verboden, aantekeningen of opmerkingen te plaatsen in de boekjes. Hebt U op- of aanmerkingen, dan dient U deze schriftelijk door te geven aan het Hoofd rondzendverkeer, die Uw klachten in het bestuur zal behandelen.

Artikel 14.
U dient het door U verschuldigde totaalbedrag voor uitname uit het rondzendpakket, direct, onder vermelding van het nummer van het betreffende pakket, te storten op de, op de lijst vermelde girorekening van Uw sectiehoofd.

Artikel 15.
Indien U van plan bent met vakantie te gaan, bent U verplicht de datum van vertrek en de datum van terugkomst tijdig aan Uw sectiehoofd te berichten, zodat U gedurende die tijd geen rondzendpakket ontvangt. Het is verboden een pakket tijdens Uw vakantie in Uw bezit te hebben.

RICHTLIJNEN VOOR INZENDERS.

Artikel 16.
Voor het rondzendverkeer mogen uitsluitend boekjes worden gebruikt, welke door de vereniging worden verkocht. Deze boekjes en eventuele enveloppen voor postzegelstukken zijn verkrijgbaar op de verenigingsbijeenkomsten of bij het Hoofd rondzendverkeer thuis.

Artikel 17.
De boekjes worden op Uw eigen verantwoording ingeleverd. Voor beschadiging, verwisseling en verlies van zegels stelt de vereniging zich niet aansprakelijk.

Artikel 18.
U dient in elk vakje hoogstens één zegel te plakken. Indien een zegel groter is dan een vakje gebruikt U meerdere vakjes voor dat zegel.

Artikel 19.
Gebruikt U plakkers voor het bevestigen van de zegels dan bent U verplicht uitsluitend nieuwe hele plakkers te gebruiken.

Artikel 20.
Boekjes, waarin de zegels niet naar behoren zijn geplakt, zullen worden geweigerd voor het rondzendverkeer.

Artikel 21.
Bij ieder zegel dient U het catalogusnummer te vermelden en de door U verlangde prijs (altijd een veelvoud van €.0,05).

Artikel 22.
Bij het inplakken van een serie zegels dient U door middel van lijnen duidelijk aan te geven, dat het een serie betreft. De nummers van de gehele serie vermeldt U boven of onder de zegels en de serieprijs onder het laatste zegel van de serie. Vooral geen prijzen vermelden onder de afzonderlijke zegels.

Artikel 23.
Op de voorzijde van het boekje dient U Uw lidmaatschapsnummer te vermelden (te vinden op Uw contributiekaart). Het is verboden Uw naam, adres en/of stempelnummer te vermelden. Door de vereniging zullen geen namen en adressen van inzenders aan derden worden verstrekt.

Artikel 24.
U dient alle bladzijden van een boekje te nummeren (meestal 1 t/m 16) en de totaalwaarde van een bladzijde rechts onderaan te vermelden.

Artikel 25.
De bedragen per bladzijde worden door U vermeld aan de achterzijde van de omslag van het boekje in de betreffende kolom en opgeteld. De totaalwaarde van het boekje vermeldt U op de voorzijde van het boekje bij "waarde".

Artikel 26.
Bij inlevering legt U in ieder boekje een briefje met -duidelijk- Uw naam, adres en eventueel giro- of bankrekeningnummer.

Artikel 27.
De boekjes moeten worden ingeleverd bij het Hoofd rondzendverkeer, van wie U een ontvangstbevestiging ontvangt en de nummers, waaronder de boekjes zijn ingeschreven.

Artikel 28.
Mochten er zich problemen voordoen met betrekking tot de door U ingeleverde boekjes dan dient U zich uitsluitend tot het Hoofd rondzendverkeer te wenden.

Artikel 29.
Nadat door het Hoofd rondzendverkeer een boekje uit het rondzendverkeer is genomen ontvangt de inzender een afrekening van de uit dat boekje verkochte zegels onder aftrek van 10% verkoopprovisie ten bate van de vereniging.
Indien een inzender nog financiële verplichtingen tegenover de vereniging heeft, kunnen deze in mindering worden gebracht op het hem/haar toekomende bedrag. Het Hoofd rondzendverkeer zal te allen tijde trachten de looptijd van een boekje te beperken. Als maximum termijn zal hij uitgaan van een looptijd van 24 maanden.

RICHTLIJNEN VOOR DEELNEMERS, WOONACHTIG BUITEN AMSTERDAM.

Artikel 30.
Een ontvangen pakket dient, goed verpakt, aangetekend te worden verzonden aan de opvolger van de lijst, voor zover het pakket niet persoonlijk kan worden overhandigd. Bij aangetekende zending dient het getekende ontvangstbewijs van de PTT te worden bewaard als bewijs dat U het pakket heeft doorgezonden. Bij persoonlijke overhandiging geldt het onder in artikel 9 bepaalde.

Artikel 31.
Tegelijk met het aangetekend verzenden van een pakket of het persoonlijk overhandigen daarvan aan de opvolger op de lijst, dient de bijgesloten "kennisgevingskaart" aan het Hoofd rondzendverkeer te worden verzonden.

SLOTBEPALINGEN.

Artikel 32.
Bij niet nakoming van het bij dit reglement bepaalde, kan tijdelijke of blijvende schorsing door het Hoofd rondzendverkeer van deelneming aan het rondzendverkeer volgen. Tegen zo'n schorsing kan het betreffende lid in beroep gaan bij de algemene vergadering.

Artikel 33.
Door het ondertekenen van de "rondzend-akkoordverklaring" verplicht het lid zich te onderwerpen aan dit reglement en kan hij aansprakelijk worden gesteld voor elke schade, die voortvloeit uit het zich niet houden aan de bepalingen, vervat in dit reglement.

Artikel 34.
Eenmaal uit een boekje gekochte zegels kunnen niet worden teruggegeven, ook niet indien na keuring zou blijken dat het gekochte vals is.
Slechts bij uitzondering kan het Hoofd rondzendverkeer toestemming verlenen tot keuring over te gaan, echter uitsluitend indien de bewuste zegels zich nog in het rondzendboekje bevinden en niet zijn verwijderd.

Artikel 35.
Over geschillen, welke inzake de toepassing van dit reglement mochten rijzen, wordt naar billijkheid door het bestuur beslist.

Copyright © 2009- Statuut 80
Design: Ben Koopmanschap