Veilingreglement

ALGEMEEN.

Artikel 1.
De vereniging organiseert veilingen, waaraan uitsluitend kan worden deelgenomen door leden van de vereniging; dit geldt zowel voor inzenders als bieders respectievelijk kopers.

Artikel 2.
De organisatie van de veilingen berust bij het bestuur; de veilingen worden uitgevoerd door de veilingmeester.

Artikel 3.
De veilingen worden gehouden tijdens de bijeenkomsten van de vereniging. Publicatie van de te veilen kavels zal zoveel mogelijk geschieden in "Het Paalhuis".

Artikel 4.
Tijdens een bijeenkomst zijn de betreffende kavels ter inzage. Voor nadere bezichtiging van het materiaal dient men zich te wenden tot de aanwezige toezichthouder.

Artikel 5.
Het bestuur stelt de veilingkavels samen uit het aangeboden materiaal en kan daarbij naar eigen inzicht materiaal samenvoegen of splitsen.

Artikel 6.
Het bestuur draagt zorg voor de volgorde, waarin het aangeboden materiaal ter veiling wordt gebracht.

Artikel 7.
Het bestuur heeft het recht, materiaal voor de veiling te weigeren en kavels vóór of tijdens een veiling terug te trekken.

INZENDERS.

Artikel 8.
Veilingmateriaal kan worden aangeboden bij het bestuur of bij de veilingmeester. Op verzoek kan een ontvangstbevestiging worden verstrekt.

Artikel 9.
A. Inzenders dienen gebruik te maken van z.g. kavelbriefjes, die tegen vergoeding verkrijgbaar zijn bij het bestuur. Het bestuur verstrekt ook informatie over het gebruik van die briefjes;
B. Bij de omschrijving van zegels of series worden de volgende begrippen gehanteerd:
    - postfris aan te duiden als xx;                                                                                                                                                                             
    - ongebruikt met plakker(rest) aan te duiden als x 
    - gebruikt of gestempeld aan te duiden als o 

Artikel 10.
Van de opbrengst van het verkochte veilingmateriaal wordt 10% in mindering gebracht ten bate van de kas van de vereniging.
De aan inzenders toekomende bedragen worden zo spoedig mogelijk na de veiling door de penningmeester met de inzenders verrekend.
Niet verkochte kavels kunnen op kosten van de inzenders worden geretourneerd.

BIEDERS RESPECTIECELIJK KOPERS.

Artikel 11.
Biedingen in de zaal geschieden uitsluitend door middel van genummerde kaarten. Deze kaarten zijn gratis in de zaal verkrijgbaar en dienen na afloop
van de veiling weer ongeschonden te worden ingeleverd.

Artikel 12.
Schriftelijke of telefonische biedingen kunnen worden gericht aan de veilingmeester onder opgave van veilingdatum, veilinglijstnummer, kavelnummer en maximum bod. Ongelimiteerde biedingen worden niet in behandeling genomen.
In geval van andere telefonische of schriftelijke biedmogelijkheden wordt verwezen naar de tekst onder de gepubliceerde veilinglijst(en) in Het Paalhuis.

Artikel, 13.
Tijdens de veilingen dient men zich te houden aan de door de veilingmeester te geven richtlijnen.

Artikel 14.
De veiling geschiedt bij opbod:
tot € 5,00 met € 0,25 per bod,
van € 5,00 tot € 25,00 met € 0,50 per bod,
van € 25,00 tot € 50,00 met € 1,00 per bod,
boven € 50,00  met € 5,00 per bod,
De minimum inzet van de kavels bedraagt € 1,50
De veilingmeester kan hiervan afwijken.

Artikel 15.
De hoogstbiedende voor een kavel wordt beschouwd als de koper ervan.

Artikel 16.
Een koper wordt geacht voor zichzelf te kopen en zich niet te beroepen op een lastgever.

Artikel 17.
De verkoop geschiedt met 10% opgeld ten bate van de kas van de vereniging.
De gekochte kavels kunnen onmiddellijk na de veiling worden afgehaald.
De afgifte van de gekochte kavels geschiedt uitsluitend tegen kontante betaling.
Niet afgehaalde kavels kunnen op kosten van de koper aan hem worden verzonden.

KLACHTEN EN GARANTIE.

Artikel 18.
Klachten over gekochte kavels kunnen onmiddellijk na de veiling door de veilingmeester worden behandeld, mits de koper met de betreffende kavels de veilingzaal nog niet heeft verlaten.

Artikel 19.
A. Een klacht is alleen gegrond, indien de omschrijving van een kavel niet juist blijkt te zijn. In dat geval kan de koop ongedaan worden gemaakt.
B. Op verzamelingen, restanten en zich in boeken of boekjes bevindende zegels is geen reclame mogelijk.

Artikel 20.
Tenzij anders vermeld, wordt geen garantie gegeven op echtheid van zegels, afstempelingen, tandingen, opdrukken, gom enz. Eventuele keuringskosten komen te allen tijde voor rekening van de koper.

SLOTBEPALING.

Artikel 21.
In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, oordeelt het bestuur van de vereniging. Dit oordeel is bindend.

Copyright © 2009- Statuut 80
Design: Ben Koopmanschap