Statuten van de filatelistenvereniging Statuut 80

Heden, de veertiende juni negentienhonderd vier en negentig, verschenen voor mij, Meester Peter Anton Willem van Buren, notaris te Amsterdam,
1. de heer Leonardus Antonius Marie Reniers, zonder beroep, wonende te 1053 SP Amsterdam, Jan Hanzenstraat 129, geboren te Oud-Gastel op twintig augustus negentienhonderd zeven en twintig, gehuwd, "pas 65+" nummer 363/4130153,
2. de heer Pieter Johannes van Rossum, gemeente-ambtenaar, wonende te 1034 KS Amsterdam, Voordewind 17, geboren te Amsterdam op veertien oktober negentienhonderd zes en veertig, gehuwd, rijbewijsnummer 0081092474,
ten deze handelende in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter en secretaris van de te Amsterdam gevestigde vereniging Statuut 80, gevestigd te 1034 KS Amsterdam, Voordewind 17, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder dossiernummer 532.867, en als zodanig deze vereniging voor het na te meldene rechtsgeldig vertegenwoordigende.
De comparanten, handelende als gemeld, verklaarden: dat in de op achtentwintig april negentienhonderd vier en negentig gehouden ledenvergadering van gemelde vereniging is besloten de statuten van deze vereniging te wijzigen zoals hierna omschreven;
dat zij, comparanten, in die vergadering met het recht van substitutie werden gemachtigd de desbetreffende notariële akte van statutenwijziging te ondertekenen.
De comparanten, handelende als gemeld, verklaarden thans ter uitvoering van gemeld besluit van het bestuur van gemelde vereniging als volgt te wijzigen:
Artikel 2 wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende:
De vereniging stelt zich ten doel:
het bevorderen van de filatelie in Nederland en al hetgeen hiermede rechtstreeks of zijdelings in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.
Artikel 10, wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende:
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.
2. De vertegenwoordigheidsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
Artikel 12 lid 4 wordt aangevuld met de volgende zin:
In de jaarvergadering wordt het jaarverslag door alle bestuursleden na vaststelling ondertekend.
Is een bestuurslid daartoe niet in staat, dan moet daarvan melding worden gemaakt met opgave van redenen.
Hierna verklaarden de comparanten, handelend als gemeld, dat thans de gehele statuten van de vereniging luiden als volgt:

NAAM EN ZETEL.
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam ‘STATUUT 80' en heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.

DOEL.
Artikel 2.
De vereniging stelt zich ten doel:
het bevorderen van de filatelie in Nederland en al hetgeen hiermede rechtstreeks of zijdelings in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

DUUR EN VERENIGINGSJAAR.
Artikel 3.
De vereniging is opgericht op één en dertig mei negentienhonderd tachtig en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Het verenigingsjaar (boekjaar) valt samen met het kalenderjaar.

LEDEN EN BEGUNSTIGERS.
Artikel 4.
1. De vereniging kent leden en begunstigers.
2. Leden zijn zij, die als zodanig overeenkomstig in artikel 5 van de statuten bepaalde zijn toegelaten.
3. Begunstigers zijn zij, die zich als zodanig bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur zijn toegelaten. Zij steunen de vereniging met een financiële bijdrage, waarvan het minimum wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Zij hebben geen stemrecht.

TOELATING TOT HET LIDMAATSCHAP.
Artikel 5.
1. Diegene, die lid of begunstiger wil worden, dient zich daartoe schriftelijk aan te melden bij de secretaris.
2. Het bestuur beslist over de toelating.
3. Indien een kandidaat niet als lid is toegelaten, kan hij een beroep doen op de algemene vergadering. Dit beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de secretaris binnen veertien dagen na ontvangst van de kennisgeving van niet-toelating.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP.
Artikel 6.
1. Het lidmaatschap eindigt
a. door overlijden;
b. door schriftelijke opzegging door het lid; deze opzegging dient schriftelijk te geschieden vóór één november van het verenigingsjaar;
c. door opzegging namens de vereniging; deze opzegging geschiedt door het bestuur tegen het einde van het lopende verenigingsjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken;
d. door ontzetting; deze ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door de algemene vergadering.
2. Ten aanzien van een bestuurslid geschiedt de opzegging door de algemene vergadering.

SCHORSING.
Artikel 7.
In de gevallen, genoemd in artikel 6 lid 1 sub d van de statuten kan het bestuur een lid schorsen voor ten hoogste vier maanden.

GELDMIDDELEN.
Artikel 8.
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de contributies van de leden, de bijdragen van de begunstigers en voorts uit eventuele verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen en tenslotte uit eventuele andere toevallige baten.
2. De leden betalen een jaarlijkse contributie waarvan de hoogte door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

BESTUUR.
Artikel 9.
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden, die door de algemene vergadering uit de leden worden benoemd. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie benoemd.
2. Jaarlijks treedt tenminste één bestuurslid af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Het bestuur kan besluiten dat meer dan één bestuurslid jaarlijks aftreedt. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
3. Bestuursleden kunnen worden geschorst en ontslagen door de algemene vergadering.
4. Een bestuurslid kan te allen tijde zelf ontslag nemen.
5. Bij een tussentijdse vacature in het bestuur wordt binnen vier maanden een algemene vergadering uitgeschreven ter vervulling daarvan.
6. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.

VERTEGENWOORDIGING.
Artikel 10.
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

BESTUURSVERGADERINGEN.
Artikel 11.
1. De voorzitter bepaalt waar en wanneer een bestuursvergadering wordt gehouden. Hij is verplicht deze bijeen te roepen op verzoek van tenminste twee bestuursleden.
2. De voorzitter stelt de agenda vast. Hij is verplicht een bepaald onderwerp op de agenda te plaatsen op verzoek van tenminste twee bestuursleden.
3. Bij staken van stemmen heeft de voorzitter een beslissende stem.
4. De secretaris houdt de notulen bij. De notulen worden door het bestuur vastgesteld.

ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 12.
1. Een algemene vergadering wordt gehouden op verzoek van de voorzitter of van het bestuur, alsmede op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering indien daarin alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, of op schriftelijk verzoek van tenminste vijftien leden, indien dit aantal beneden vorenbedoeld één/tiende gedeelte blijft.
2. Elk lid heeft toegang tot de algemene vergadering en heeft de bevoegdheid aldaar het woord te voeren en voorstellen te doen.
3. Elk lid heeft één stem. Een stem kan niet door een gemachtigde worden uitgebracht.
4. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en legt rekening en verantwoording af over zijn in het afgelopen jaar gevoerde bestuur. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een kascommissie, bestaande uit twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt daarvan verslag uit aan de jaarvergadering. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge. In de jaarvergadering wordt het jaarverslag door alle bestuursleden na vaststelling ondertekend. Is een bestuurslid daartoe niet in staat, dan moet daarvan melding worden gemaakt met opgave van redenen.

OPROEPING TER ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 13.
1. De uitnodiging tot de algemene vergadering geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden door de secretaris, tenminste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend.
2. Indien aan een verzoek, als bedoeld in artikel 12 lid 1 van deze statuten binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan op de wijze zoals in het voorgaande lid is bepaald.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 14.
1. Alle besluiten van de algemene vergadering worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, tenzij in de wet of in de statuten anders is bepaald. Ongeldige stemmen en blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
2. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling, tenzij de voorzitter of de algemene vergadering anders besluit.
3. Heeft bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen dan vindt een tweede stemming plaats tussen de twee personen die de meeste stemmen op zich verenigden; indien bij een tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.
4. De voorzitter van het bestuur leidt de vergadering. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een der andere bestuursleden als leider der vergadering optreden.
5. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden.

STATUTENWIJZIGING.
Artikel 15.
1. De statuten kunnen worden gewijzigd bij besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat wijziging van de statuten zal worden voorgesteld, genomen met een meerderheid van tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.

ONTBINDING
Artikel 16.
1. Op een besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 15 van overeenkomstige toepassing.
2. In geval van ontbinding wordt de bestemming van het batig saldo vastgesteld bij besluit van de algemene vergadering. De bestemming dient zoveel mogelijk in overeenstemming te zijn met het doel der vereniging. Het bestemmingsbesluit moet worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde der uitgebrachte stemmen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
Artikel 17.
1. Het huishoudelijk reglement wordt door de algemene vergadering vastgesteld of gewijzigd.
2. In het huishoudelijk reglement kunnen onder meer de rechten en verplichtingen van de leden worden geregeld.
3. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of de statuten.

De comparanten zijn mij, notaris bekend. WAARVAN AKTE,
in minuut is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd der akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing als volgens de wet, door de comparanten en mij, notaris, ondertekend,
(Getekend): L.A.M. Reniers, P.J. van Rossum, P.A.W. van Buren, notaris.

Copyright © 2009- Statuut 80
Design: Ben Koopmanschap